Οι ΥΠΟΤΡΟΦΊΕΣ ΣΤΈΡΝΑ είναι ένα πρόγραμμα φιλοξενίας που υποστηρίζει έως 6 απόφοιτους-ες ελληνικών Σχολών Καλών Τεχνών ετησίως για να αναπτύξουν ένα project στη Νίσυρο. Οι καλλιτέχνες έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν την υποτροφία αμέσως μετά την αποφοίτηση τους (ή μέχρι και δύο χρόνια μετά). Η υποτροφία περιλαμβάνει διαμονή 4 εβδομάδων στις εγκαταστάσεις του 0ργανισμού STERNA, επιχορήγηση 1.000 ευρώ για έξοδα διαμονής και παραγωγής, επιπλέον έξοδα μετακίνησης, συμβουλευτικής, καθώς και τεχνική υποστήριξη για την ανεύρεση υλικών, τεχνικών και συνεργασιών. Κατά την ολοκλήρωση της υποτροφίας, οι υπότροφοι έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν επιπλέον επιχορήγησης ύψους έως 500 ευρώ για πιθανή υλοποίηση έκθεσης του έργου τους το οποίο και δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος. Το πρόγραμμα διεξάγεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (εκτός από τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο) και η επιλογή των επιτυχόντων-επιτυχουσών βασίζεται στην αίτηση του-της υποψηφίου-ίας, την εισήγηση από την επιτροπή του προγράμματος που αποτελείται από 3 επαγγελματίες του πεδίου της τέχνης που έχουν συμμετέχει στο Sterna Art Project στο παρελθόν και σε πιθανή συνέντευξη. Οι υπότροφοι μετά την ολοκλήρωση της διαμονής τους οφείλουν να δωρίσουν τουλάχιστον ένα από τα έργα τα οποία δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια της υποτροφίας για τη συλλογή του ΣΤΈΡΝΑ για μελλοντική αναφορά και εκθέσεις.

Το ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΏΝ υλοποιείται με την υποστήριξη του Mores Muralis Association, Γενεύη.

 

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΏΝ 2024

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων 29 / 12 / 2023
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 31 / 1 / 2024

Επιτροπή 2024: Νάντια Αργυροπούλου, Χρυσάνθη Κουμιανάκη, Μαλβίνα Παναγιωτίδη

Όλοι οι υποψήφιοι-ες θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω email.

Ο ΣΤΈΡΝΑ δεν εξετάζει αιτήματα υποτροφιών εκτός του πλαισίου του ετήσιου ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΏΝ.


  1. Η υποτροφία καταβάλλεται στους-στις υποψηφίους-υποψήφιες ως δωρεά στο σύνολό της πριν την άφιξη τους στις εγκαταστάσεις του ΣΤΕΡΝΑ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού υποτροφίας μεταξύ του ΣΤΕΡΝΑ και των υπότροφων.
  2. Δεν χορηγούνται υποτροφίες για μερική πραγματοποίηση του residency ή εξ αποστάσεως.
  3. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των υποτροφιών, οι υπότροφοι δεν έχουν το δικαίωμα να τροποποιήσουν το έργο/προτζεκτ που έχουν υποβάλει και ενέκρινε ο οργανισμός παρά μόνον για λόγους ανωτέρας βίας, τους οποίους ο οργανισμός εκτιμά κατά την απόλυτη κρίση του.
  4. Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά τους, οι υπότροφοι υποχρεούνται να επιστρέψουν το ποσό της υποτροφίας, που έχουν λάβει μέχρι τότε (άρθρα 57-60 του Α.Ν. 2039/39 και άρθρο 29 του Κ.Δ.18/41).
  5. Δεν υπάρχει ηλικιακό όριο στην υποβολή αιτήσεων παρά μόνο η απόδειξη της αποφοίτησης από ελληνική Σχολή Καλών Τεχνών και μέχρι δυο έτη πριν την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στο πρόγραμμα υποτροφιών του οργανισμού προσκομίζοντας αντίγραφο του πτυχίου ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών.
  6. Για να εξεταστεί η αίτηση χορήγησης υποτροφίας θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση.
  7. Οι υποψήφιοι-ες για την Υποτροφία δεν έχουν την δυνατότητα να τροποποιήσουν την αίτηση τους εφόσον αυτή έχει υποβληθεί. Έχουν ωστόσο το δικαίωμα ανάκλησης της αίτησης τους και να μην συμπεριληφθεί στην διαδικασία αξιολόγησης αποστέλλοντας email στο info@sterna.com.gr
  8. Ο οργανισμός ΣΤΕΡΝΑ με έδρα τον Εμπορειό Νισύρου, 85303, email info@sterna.com.gr καθίσταται Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που παρέχουν οι υποψήφιοι-ες διά μέσου της διαδικασίας υποβολής αίτησης υποτροφίας, καθώς και δια μέσου κάθε άλλης επικοινωνίας που τυχόν απαιτηθεί για την αξιολόγηση των ικανοτήτων τους με σκοπό την εκπλήρωση του παρόντος σκοπού. Ο οργανισμός προβαίνει στην απαιτούμενη επεξεργασία μόνο των απολύτως απαραίτητων προσωπικών δεδομένων των υποψήφιων. Τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων συλλέγονται και επεξεργάζονται από τον οργανισμό ΣΤΕΡΝΑ με μοναδικό σκοπό την αξιολόγηση των προσόντων και των στοιχείων τους για την επιλογή του-της δικαιούχου της Υποτροφίας για την οποία αποστείλανε την αίτησή τους και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά βάσει της παρούσας προκήρυξης. Τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων δεν διαβιβάζονται σε τρίτους και πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο ειδικώς εξουσιοδοτημένα από τον οργανισμό ΣΤΕΡΝΑ πρόσωπα που έχουν δεσμευτεί για την τήρηση εμπιστευτικότητας.
    Τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων διαγράφονται από τον οργανισμό μόλις διαπιστωθεί ότι δεν έχουν επιλεγεί για τη χορηγούμενη Υποτροφία ή ότι αυτή δε γίνεται αποδεκτή από τους-τις υποψήφιους. Εάν επιθυμούν να επικοινωνήσουν για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων τους, μπορούν να απευθυνθούν στο email info@sterna.com.gr